image

1

яну

2015

Време е за проекти по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Според министър Десислава Танева проекти на земеделските производители по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 ще се приемат от края на март 2015г.

Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Бенефициенти/кандидати/:

Бенефициенти или кандидати по подмярката могат да бъдат физически и юридически лица регистрирани, като земеделски производители с минимален СПО/стандартен производствен обем/ на земеделското стопанство – 8 000 евро.

Подпомагат се и групи/организации на производители.

СПО се изчислява по таблица, в която се въвеждат данните за земеделското стопанство на земеделския производител/площи на отглеждани култури и брой на животните/


Териториален обхват:

Помощта по подмярката се предоставя на територията на цялата страна.


Вид на помощта:

- Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;

- Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;

- Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства;

- Инвестиции в изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;

- Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;

- Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;

- Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;

- Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;

- Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

- Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.


Допустими разходи:

- Изграждане, придобиване и подобряване на сгради и недвижимо имущество, включително чрез лизинг;

- Закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;

- Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

- Разходи за закупуване на земя до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи;

- Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;

- Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

- Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти.


Размер на помощта:

Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

- За проекти представени от млади земеделски стопани/от 18 - до40 ненавършени години/ и/или за интегрирани проекти и/или такива свързани със сливания на организации на производители и/или проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения финансовата помощ се увеличава с 10 %;

- За проекти за колективни инвестиции представени от 10 до 20 ЗП и/или групи/организации на производители съставени от 10 до 20 члена финансовата помощ се увеличава с 10 %;

- За проекти за колективни инвестиции, представени от над 20 ЗП и/или групи/организации на производители съставени от над 20 члена финансовата помощ се увеличава с 20 %;

- За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност финансовата помощ се увеличава с 10 %;

- За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка „Биологично земеделие” финансовата помощ се увеличава с 15 %.

Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент е не повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции е не повече от 90 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.


Размер на разходите на проекта:

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 500 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции представени от 10 до 20 земеделски производители и/или групи/организации на производители съставени от 10 до 20 члена за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 4 000 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за проекти за колективни инвестиции представени от 10 до 20 земеделски производители и/или групи/организации на производители съставени от 10 до 20 члена за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 750 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции представени от над 20 земеделски производители и/или групи/организации на производители съставени от над 20 члена за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 5 000 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за проекти за колективни инвестиции представени от над 20 земеделски производители и/или групи/организации на производители съставени от над 20 члена за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 000 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат, за изпълнение на интегриран проект за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.