• En Consult Ви гарантира професионално счетоводно обслужване, което от своя страна Ви позволява да се концентрирате изцяло върху дейността на Вашата фирма, без да губите време и нерви за обработка на документи. Ние Ви предлагаме качествени счетоводни услуги, свързани с документацията на фирмата, данъчното облагане, консултации по счетоводни казуси, касаещи данъчното законодателство, трудово - правните и осигурителни отношения, своевременно информиране от наша страна за промените в нормативната база, посредничество между Вас и НАП.

 • Счетоводно обслужване
 • • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност по Националните и Международни счетоводни стaндарти;
 • • Изготвяне на месечни отчети по ДДС , съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС;
 • • Начисляване и изготвяне на всички необходими документи за разплащане с бюджета;
 • • Изготвяне и представяне на справки и декларации пред НАП, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт
 • • Изготвяне на Годишни финансови отчети и подаване на годишни данъчни декларации;
 • • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния Статистически Институт;
 • • Обработка на данни със счетоводен софтуер;
 • • Данъчни регистрации;
 • • Данъчно планиране и консултиране;
 • • Проверка на данъчни задължения;
 • Обработка на заплати
 • • Изготвяне на трудови договори;
 • • Регистрация и пререгистрация на трудови договори;
 • • Изготвяне на документи за прекратяване на трудови договори;
 • • Изготвяне на месечни ведомости и фишове за заплати;
 • • Изготвяне на платежни документи за разплащане с бюджета;
 • • Представяне на информация за осигурените лица - Декларация обр. 1;
 • • Представяне на информация за осигурителните вноски - Декларация обр. 6;
 • • Изготвяне на документи за болнични листове и подаване в НОИ;
 • • Изчисляване на отпуски;
 • • Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения или документи необходими за пенсиониране (УП-обр.2, УП-обр.30 и други);
 • Регистрации
 • • Регистрации на фирми в НАП;
 • • Регистрация по ДДС;
 • Счетоводни консултации
 • • Консултации по данъчното законодателство;
 • • Консултации по трудово-правните и осигурителни отношения;
 • • Консултации и изготвяне на документи за банков кредит и лизинг;
 • • Консултации във връзка с наемане на персонал;
 • • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база.
 • Данъчна защита
 • • Изготвяне и представяне на данъчни справки и уведомления;
 • • Пояснения във връзка с данъчни проверки и ревизии;
 • Други услуги
 • • Оn-line банкиране;
 • • Оn-line декларации, отчети и справки;
 • • Издаване на документи за актуални състояния, за наличие или липса на данъчни задължения;
 • • Преводи, регистрации и пререгистрации;
 • • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата, по желание на клиента;
 • • Публикуване на ГФО в Търговския регистър;
 • • Актуално състояние на фирмата;
 • • Подаване на заявления за и получаване на Удостоверения за наличие и липса на задължения
 • • Представяне на платежни нареждания и вносни бележки в обслужващия ви банков клон;
 • • Изготвяне на банкови документи, несвързани с данъчни и осигурителни задължения;
 • • Получаване на банкови извлечения от обслужващия ви банков клон;
 • • Внасяне на суми по разплащателните сметки на фирмата